Co zrobić, gdy pralnia zniszczy Twoje ubranie

Co zrobić, gdy pralnia zniszczy Twoje ubranie
21 września
07:50 2016

2016-09-21

„Zaniosłem do pralni płaszcz i gdy odbierałem okazało się, że ma z przodu dwie duże odbarwione plamy. Co mogę z tym zrobić?” – takie słowa usłyszałem jakiś czas temu od mojego kolegi, który zadzwonił z prośbą o pomoc. Po pewnych zawirowaniach cała sytuacja skończyła się dla niego pozytywnie, więc postanowiłem opisać ten przypadek. Jest to cenna lekcja zarówno dla klientów, jak i właścicieli pralni chemicznych.

Pralnia chemiczna odpowiada za niewykonanie i nieprawidłowe wykonanie zleconej przez klienta czynności czyszczenia garderoby i powstałą z tego tytułu szkodę. Odpowiedzialność za takie sytuacje oparta jest na art. 471 kc: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Umowa pomiędzy klientem i pralnią jest  umową o dzieło – umową rezultatu. Pralnia powinna zatem zwrócić klientowi ubranie w stanie czystym i nieuszkodzonym. Zwrot ubrania bez usuniętych zabrudzeń lub w stanie uszkodzonym jest nienależytym wykonaniem usługi czyszczenia.

 W takiej sytuacji poszkodowany klient wskazuje:

  • wysokość straty – przedstawia paragon/fakturę zakupu lub inny dowód potwierdzający wartość uszkodzonej rzeczy (np. wskazanie ceny odzieży identycznej lub podobnej do tej uszkodzonej); pomóc może także niezależny rzeczoznawca,
  • zdarzenie, które spowodowało szkodę – okazanie przysłowiowego kwitka ze zleceniem,
  • związek pomiędzy zdarzeniem a szkodą – jeśli na zleceniu czyszczenia pracownik przyjmujący odzież nie miał zastrzeżeń co do jej stanu, oznacza to, że uszkodzenie powstało podczas wykonywania usługi.

Ponieważ w takiej sytuacji zgodnie z przepisami prawa mamy do czynienia z domniemaniem winy, klient nie musi udowadniać winy sprawcy. Pralnia, by zwolnić się z odpowiedzialności, musiałaby wykazać, że zlecenie zostało wykonane (odzież jest czysta i niezniszczona)lub że przyczyną niewykonania usługi są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Nie wystarczy, że pralnia wykaże, iż dołożyła należytej staranności podczas wykonywania usługi. W tym konkretnym przypadku chodzi bowiem o umowę rezultatu, a nie starannego działania.

Z praktycznego punktu widzenia wygląda to następująco:

  • przy odbieraniu odzieży należy dokładnie sprawdzić jej stan,
  • w przypadku stwierdzenia uszkodzenia od razu zgłosić zastrzeżenie pracownikowi pralni i spisać zgłoszenie reklamacyjne (często pralnie posiadają gotowe druki),
  • przedstawić swoje żądania, na które składa się zwrot ceny zapłaconej za niewykonaną bądź nienależycie wykonaną usługę czyszczenia oraz odszkodowanie za uszkodzoną odzież.

Według tego schematu postąpił mój kolega. Przedstawił pralni paragon zakupu płaszcza (ponieważ był używany już przez jeden sezon, wartość ceny z paragonu pomniejszyliśmy o stopień zużycia) oraz wskazał numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania. Właściciel pralni przyjął żądania i zgłosił je do towarzystwa ubezpieczeń, z którym zawarł polisę odpowiedzialności cywilnej. Po kilkunastu dniach towarzystwo przysłało decyzję odmowną. Okazało się, że polisa została zawarta bez rozszerzenia o mienie powierzone przez kontrahentów w celu wykonania przez ubezpieczonego czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Właściciel pralni musiał wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni.

Przydatne wskazówki podczas zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Jeśli jesteś właścicielem pralni lub innej podobnej firmy (np. czyszczenie dywanów, tapicerek samochodowych, odświeżanie i renowacja obuwia) koniecznie zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • czy umowa, którą zawierasz obejmuje odpowiedzialność za mienie powierzone przez kontrahentów (ubrania, dywany, pojazdy, obuwie), czy też konieczne jest rozszerzenie zakresu i opłacenie dodatkowej składki tak, by ochrona ubezpieczeniowa była pełna,
  • czy występuje udział własny w wypłacanym odszkodowaniu – franszyza redukcyjna będzie pomniejszać ustalone odszkodowanie o określoną kwotę bądź procent (konieczność dopłaty klientowi z własnych środków), franszyza integralna natomiast to określony próg, powyżej którego zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie (odszkodowania ustalone w kwocie niższej niż wskazany próg będzie trzeba wypłacić z własnych środków); często za dopłatą dodatkowej składki można znieść ustalone franszyzy i zapewnić sobie pełną ochronę nawet za szkody niskiej wartości.

Podsumowanie należy rozdzielić na dwie grupy odbiorców:

Klienci pralni – pamiętajcie, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czyszczenia, przez co dojdzie do uszkodzenia odzieży, należy się Wam odszkodowanie z tego tytułu;

Właściciele pralni – przed odpowiedzialnością za popełnione przy wykonywaniu usługi błędy możecie uchronić się wykupując polisę z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej odpowiedzialności. Zwróćcie jednak uwagę, czy w jej zakresie jest odpowiedzialność za mienie powierzone przez kontrahentów oraz czy iw jakiej kwocie ustalone zostały udziały własne w odszkodowaniu (franszyzy).

Zapraszam do odwiedzania strony na facebooku, like’owania, polecania i udostępniania moich artykułów.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony