Nielicencjonowane taksówki–jakie ubezpieczenie daje ochronę w razie wypadku

Nielicencjonowane taksówki–jakie ubezpieczenie daje ochronę w razie wypadku
14 maja
09:00 2016

Uber, przewóz osób, ochrona przejazdu – na rynku pojawia się coraz więcej ofert usług przewozowych zbliżonych do usług taksówkarskich. Często usługi te stanowią dodatkowe zajęcie, a osoby je wykonujące nie są profesjonalnymi kierowcami  i posiadają podstawowe ubezpieczenie pojazdów jak w przypadku wykorzystywania aut do celów prywatnych.  

Jak wygląda kwestia odpowiedzialności kierowców za ewentualne urazy pasażerów, gdy dojedzie do wypadku? Czy wykupione polisy ubezpieczeniowe chronią samych kierowców i ich pojazdy? Zapraszam do lektury krótkiej analizy.

Odpowiedzialność kierującego wobec pasażerów

Jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku i będziesz pasażerem korzystającym z usługi przewozowej, ubezpieczyciel praktycznie nie może odmówić Ci wypłaty odszkodowania.

Kierujący pojazdem w tych okolicznościach odpowiada wobec Ciebie na zasadzie ryzyka (o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i na zasadzie winy pisałem już w jednym z poprzednich artykułów). Stawia Cię to w sytuacji uprzywilejowanej. Kierowca może uchylić się od odpowiedzialności wobec Ciebie tylko w przypadku zajścia tzw. przesłanek egoneracyjnych. Należą do nich:

  • wyłączna wina osoby trzeciej, za którą kierujący nie ponosi odpowiedzialności,
  • wyłączna wina osoby poszkodowanej,
  • działanie siły wyższej.

Jeśli żadna z tych okoliczności nie zaszła, a Ty doznałeś urazu i pozostawił on trwałe następstwa, masz prawo ubiegać się o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów mechanicznych to przede wszystkim odpowiedzialność ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm). Jest to odpowiedzialność gwarancyjna. Ubezpieczyciel odpowiada wobec pasażera niezależnie od charakteru przewozu i niezależnie od odpowiedzialności kierującego. Co więcej, nie jest ważne, czy przy zakupie polisy OC ppm zostało wskazane, że pojazd będzie wykorzystywany do przewozu osób.

Ubezpieczyciel nie może również zwrócić się do kierującego/posiadacza pojazdu z regresem. Roszczenia regresowe przysługują wyłącznie w sytuacjach, gdy kierujący:

  • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem,
  • prowadził pojazd będąc w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu bądź pod wpływem środków odurzających,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • spowodował szkodę umyślnie,
  • wszedł w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa.

Uszkodzenia pojazdu w trakcie świadczenia usług przewozowych powstałe z winy kierującego/posiadacza

Autocasco (AC) to ubezpieczenie dobrowolne i dotyczy ubezpieczenia pojazdów, a jego przedmiotem jest pojazd i jego wyposażenie. Ubezpieczenie AC swoim zakresem może obejmować ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy ubezpieczonego/kierującego. Zakres takiego ubezpieczenia jest określony dokładnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia (owu). W owu znajdują się istotne postanowienia dla umowy ubezpieczenia, przede wszystkim zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Wysokość składki za to ubezpieczenie uzależniona jest od poziomu ryzyka zajścia zdarzenia określonego w umowie. Dlatego przy sporządzaniu wniosku otrzymujesz serię pytań, które ten poziom ryzyka pomagają ocenić. Jednym z istotnych czynników jest sposób wykorzystania pojazdu:

Jeżeli zatem zadeklarujesz, że pojazd będziesz wykorzystywać w sposób standardowy, a następnie zaczniesz świadczyć usługi płatnego przewozu osób, to w przypadku spowodowania kolizji z własnej winy podczas świadczenia takiej usługi spotkasz się z odmową wypłaty odszkodowania za powstałe w aucie uszkodzenia. Poniżej jako przykłady uzasadnień dla odmowy wypłaty odszkodowania przytaczam zapisy owu AC z dwóch towarzystw ubezpieczeniowych:

Aviva: „Twoje ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach przeznaczonych lub używanych do nauki jazdy, jako taksówki lub do zarobkowego przewozu osób lub towarów”

Allianz: „Zakres odpowiedzialności nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach używanych w chwili zdarzenia (o ile nie zostały przyjęte do ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust. 9) jako taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu pasażerów za opłatą”.

Podsumowanie

Pasażerowie nielicencjonowanych taksówek nie mają się co obawiać o wypłatę odszkodowania w przypadku doznania urazu w wypadku czy kolizji podczas korzystania z usług przewozu osób.

Kierowcy wykonujący odpłatny przewóz osób powinni poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela w trakcie przygotowywania wniosku o ubezpieczenie AC lub bezpośrednio po rozpoczęciu prowadzenia takiej działalności. W przeciwnym razie w przypadku spowodowania uszkodzeń w swoich pojazdach podczas świadczenia tych usług mogą liczyć się z ryzykiem odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony

Jeżeli chcesz skorzystać z darmowego przejazdu:

  • załóż konto w Uber, wprowadź kod NQFJC i zgarnij 25zł na pierwszy przejazd
  • załóż konto w MyTaxi, wprowadź kod SZCZEPANZ i zgarnij 50zł na pierwszy przejazd