Zimowe obowiązki właścicieli posesji

Zimowe obowiązki właścicieli posesji
08 stycznia
09:00 2017

2017-01-08

Nowy rok przywitał nas intensywnymi opadami śniegu i solidnym mrozem. Właściciele budynków powinni pamiętać o odśnieżaniu chodników, zarządcy dróg o ich utrzymaniu, a przechodnie i kierowcy o zachowaniu ostrożności. W kolejnych wpisach postaram się przypomnieć najważniejsze zasady i dać kilka rad również z zakresu ubezpieczeń. Dziś o zimowych obowiązkach właścicieli posesji.

Chodniki

Na początek regulacje prawne. Artykuł 5 ustawy z dnia 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez […] uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Jako właściciel posesji masz zatem obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoim domem. Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Skoro spadł śnieg, musisz odśnieżyć chodnik i umożliwić ludziom bezpieczne przejście. Oblodzone chodniki powinieneś posypać solą i piaskiem.

Uwaga! Powyższy przepis stosuje się, jeśli chodnik znajduje się bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli natomiast jest on oddzielony na przykład pasem zieleni, wówczas obowiązek odśnieżania przechodzi na gminę.

Dachy

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymać  i użytkować obiekt zgodnie z określonymi w tej ustawie zasadami. Jedną z nich jest obowiązek takiego użytkowania budynku, który zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.

Spadające z dachów sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów. Za ich usuwanie odpowiedzialny jest właściciel (może to być także zarządca, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty). Pamiętaj o zagrodzeniu terenu podczas wykonywania tej czynności, by nie stwarzać zagrożenia.

Ile czasu na usunięcie zagrożeń?

Przepisy niestety nie określają, w jakim terminie właściciel budynku powinien odśnieżyć chodnik przed swoją posesją. I tu pojawia się pytanie – czy jeżeli śnieg spadnie w nocy, powinieneś natychmiast wyruszyć z łopatą, czy może poczekać do rana albo zabrać się za odśnieżanie dopiero po skończonych opadach? Gdyby doszło do rozprawy, sąd musiałby rozstrzygnąć indywidualnie czy śnieg należało już uprzątnąć czy mógł on jeszcze leżeć.

Co grozi za unikanie wykonywania obowiązków zimowych?

Za nieodśnieżenie chodnika lub bramy wjazdowej na posesję kodeks wykroczeń przewiduje grzywnę w wysokości do 1.500zł lub karę nagany (art. 117 kodeksu wykroczeń). Gdy Straż Miejska (lub inny organ nadzoru) zauważy, że śnieg zalega  także na dachu, a z budynku zwisają sople, może wystawić dodatkowy mandat o wartości od 20zł do 5.000zł (art. 24 kodeksu wykroczeń).

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Oprócz kar wymierzonych przez uprawnione organy właściciel nieruchomości odpowiada także materialnie za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem lub zwisającymi z dachu soplami lodu. Jeśli zatem nie zadbałeś o odśnieżenie czy posypanie solą chodnika, a ktoś złamał rękę czy nogę, może zażądać od Ciebie odszkodowania, zadośćuczynienia i zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie długotrwałej utraty zdrowia lub kalectwa. Może tu być mowa o kwotach rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak uchronić się przed odpowiedzialnością materialną za skutki takich zdarzeń?

Właścicieli domów jednorodzinnych chroni w tym zakresie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Gdy w wyniku zaniedbania lub zaniechania nie dopełnisz obowiązku uprzątnięcia chodnika przed posesją (lód lub zalegający śnieg) lub utrzymania budynku w stanie niestwarzającym zagrożenia (zwisające sople lub zalegający śnieg na dachu), odszkodowanie za skutki wypadku, któremu ulegnie przechodzeń, wypłaci ubezpieczyciel.

Pamiętaj jednak, że posiadanie takiego ubezpieczenia nie zwalnia Cię z obowiązku utrzymania porządku. W przypadku, gdy np. mimo ukarania grzywną nadal nie odśnieżysz chodnika i przechodzeń złamie na nim nogę, ubezpieczyciel może powołać się na rażące niedbalstwo po Twojej stronie i odmówić wypłaty odszkodowania z polisy.

Ze swojej polisy możesz skorzystać, jeśli przechodzeń dozna urazu na przykład w sytuacjach, takich jak:

  • Zbyt późno przystąpisz do odśnieżania
  • Nie zabezpieczysz terenu podczas usuwania zwisających sopli
  • Usuniesz śnieg, ale nie posypiesz chodnika i nawierzchnia zostanie śliska

Odpowiedzialność odszkodowawcza z polisy oc w życiu prywatnym zachodzi zatem w przypadku zaniedbania lub zaniechania – opóźnienia czy niedokładności.

Jak pisałem już w kilku artykułach, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ma szereg zastosowań i może przydać się w wielu sytuacjach. Polisa kosztująca kilkadziesiąt złotych może uchronić Cię od odpowiedzialności  rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pamiętaj jednak, że jej posiadanie nie zwalnia Cię z przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych. 

Spodobał Ci się ten wpis? Odwiedź moją stronę na facebooku, lajkuj, polecaj i udostępniaj moje artykuły.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony